Vernacolando - 'A petra da Cicala

cima antonio Vernacolo Amanteano
componimento dialettale di Antonio Cima

'A PETRA DA CICALA
il borgo antico di Amantea com'era fino agli anni '70
Luoghi, vicoli, case, gente, mestieri

cicala2
'A PETRA DA CICALA di Antonio Cima
(vernacolo amanteano)

Si 'ncign'i San Branciscu sutt'a turra,
allu pennunu truovi 'a vija 'i Camillu,
nu contu c’ha sapije parecchiu longa;
cca su crisciuti i figli du Sciarallu
chiamulu UNU e saglia vers'a Rina.

Cinqu'arbiri c'allisciunu li negli
chhiu' avanti c'è llu strittu da friscura
ccà i nanni mij nati crisciuti e juti,
c'è puru 'a casa ca ma vistu grannu
ch'i piccirillu stave addue Filippu.

'
U strittu 'i donna Polita è San Siru
putij jucari e spaziu ppe scartari
chiamulu DUA ca doppu ci turnamu.

  Pu c'è llu spaziu grannu da Chjazzetta
ccu Coppi, Binda e Bartali jucavi
ccu lli scaluni e copp'i cromatina
a curba avij 'i pigliari lient'e chjicatu
ppe nun circar'u juocu allu Pichijurru.

 Truovi nu strittu luongu luongu e datu
cca vinti e cchjù circavumu 'u pallunu
e doppu na menz'ura fors'u tuccavi;
'i cca si scinne versu 'u munnu nuovu,
ppe primu truovi a porta di Cavalli,
cchju suttu pu ci stave Marinaru
'u mijdicu ppe tutti i mali e guai.

Passatu l'arcu 'u coru s'allargave
a vita diventave natra cosa,
i granni ccu zicarri e litr’i vinu
'i Gaspiru e Rafelu du Cevanu
e i piccirilli ccu dua sordi appena
a caccia 'i l'ugni 'i gatta 'i Rosinella
e adduv’Abbertu ppe gelati e crema.

  Vutamuni allu DUA ch'unn'è finita,
'i cca si scinne abbasciu alla Chianura
passannu avant'a porta du Bachiellu,
chhiù sutta pu ci stavun'i bardanza
e supr'a sciolla c'ere Ndonuzziellu.

Scinna cuntientu 'u vicu 'i San Biagiu
e truovi a gghisia 'i tutti i mantijouti;
cca signu natu e dua lustri crisciutu
primu 'i sagliri all'arbiri da Rina;
sà gghisia ca ti signe llu caminu
tanti vattiati ccà spusati e juti
e ancora tanti currunu su vijersu.

Guardannu a dua o tri metri vers'a Chjazza
'na quarta e 'na gazzosa ere cuntata
Turillu prima e doppu Ruoccu 'i Peppu.

Facimulu nu sforzu e jamu all'UNU
ch’intri i paraggi c’è Pietr'i Panijllu,
scinnimu ed arrivamu allu Pizzunu
s'allarghi va a ffiniri a Catucastru,
si guardi sutta vidi a grutta e pini
si stringi 'i cca ci stave llu Mancinu
'i frunta 'i l'atra parti 'u Cucurunu.

Quann'erimu guagljuni 'un si capije
'u guaju passatu 'i tutti chilli casi
sciullati 'i chin'a libertà purtave;
'u latu 'i cca ci stave llu mucciacciu
ca sempre a nua n'ha dati cinqua liri,
affacciti ca sutta è Pantalia
ca scinne versu l'uorti e alla marina.

Mò se shcarata a Petra da Cicala
cchiù granna 'i cumu a sana 'i mantijuoti,
vulisse cca finiri e fors'avaste
m’a mia mi pare giustu 'i di vidiri
non sul'i strati 'i vij ma pur'a genti
ch'a tri ngradat'a
(1) rema(2) ni stracquave(3);
a lista è longa ma vi le cuntari
ammenu mo ch'i cchiù si'nni su juti.


C'erunu a genta "bona" 'i mastri e nugua,
spartijmu arduri 'i china 'un si sapie
ma 'u sucu 'un summarcave lli finestri.

Ppe riscinnenza c'ere 'a "genta bona",
ca nun vo diri puri "a bona gente",
chjamàti ccu llu numu doppu 'u 'ddonnu
e supr'a porta 'u stemmu du casatu:
don Francu, don Peppinu e donnu 'Ntonu,
tri vecchhj guagliunelle ccu Mazzini,
Polita e Annetta prim’i donna Chicca.

Pu c'ere gente ch'un ridive tantu
ma 'i lacrimi 'un vulijn'u maccaturu
chiamatu sulu ccu numu e cugnumu:
è buonu 'u panu 'i Mariettella Vairo
è bella 'a casa 'i Mariu Colacino
su forti 'i stipi 'i mastru Furtunatu.

E mo venimu all'errimi e scentini
tant'erimu a dinchjri chilli vichi
e i numi u'nni sapije quasi nessunu,
tutti marcati ccu nu suprannumu:
Shchingiu, Pilota, Lanciu, Quattru Fratelli,
i titoli e lli stemma 'i casa mija
e tanti ancora n'amu addiminanari.

  'I Civita parienti du Sciarallu,
cca 'u Chiorru e llu Sarijllu e lla 'u Mancinu,
Cianiellu stave a fiancu du Mucciacciu
Bachiellu 'u vicu doppu du Boccinu,
Capozza nu valentu marinaru
Amuele si'nne gghiutu supra a varca,
mai silinziusu è vistu nu Sajulu,
da strata ni chiamave llu Brigantu
'i supra si scinnije llu Pirichinu,
a fianc'a gghisia stave Ciccio Aloe
c'un'mmi parie avisse suprannumu;
Gazzosa avije na casa ch'unt’a cridi,
intra nu bucu stave llu Zi Monucu,
Peppinu Aloe ere nu fattu stranu
du patru unn'ere ma di la mugliera
Catarinella ccu dua figli appena;
Chjarinu si nni stave alla discesa
e a tutt'i parti c'erunu Panielli.

Ancunu m'è scappatu e un tiegnu curpa
ca troppu tiempu formule e studiatu;
pu vene ancunu ca dinchje lla lista
chillu ca trase allarghe alla vrascera.

Vulisse essiri Dante ppe nu juornu
e a ognunu 'u postu giustu cci truvasse
ca spaziu ancora c'è dintr'a Commedia.

Datu ca signu pu chillu ca signu
'un sacciu cchiu ch'avisse di cuntari;
mo cca mi fiermu e forsu pu mi pijntu
'i scriviri sa cosa scugnudenta.

Da petra da Cicala a storia è chista
natu ci signi e 'a spera mia è crisciuta
'a vita l'è ragata alli paluorci
(4)
ma 'a varca mia ormai mi l'è tirata.

NOTE ESPLICATIVE SU ALCUNI TERMINI MARINARI CITATI

(1) 
NGRADARI - COLLOCARE LA BARCA IN CONDIZIONE DI SICUREZZA
Capita che, durante la fase di pesca al largo, si renda necessario tornare momentaneamente a riva e immediatamente riprendere il largo. In questi casi non si mette la barca a secco sulla spiaggia con le falanghe, ma la si spinge di poppa sul bagnasciuga arenandola per qualche metro nella ghiaia. In relazione alle condizioni del mare e del vento ci si regola sui metri di ngradatura per avere la giusta sicurezza della barca.

(2)  REMA - CORRENTE MARINA
Sia di superficie che di profondità; localmente viene indicata:
REMA I FARI se spinge da sud verso nord
REMA I SUSU se spinge da nord verso sud


(3)  STRACQUARE - ARENARE
Qualunque cosa che si trovi in mare senza controllo e senza ormeggi (in balia delle onde), sia galleggiante che immersa, prima o poi, da qualche parte, per effetto della corrente finisce sulla terra ferma, ovvero viene stracquata

(4PALUORCI - SPINGERE FATICOSAMENTE LA BARCA A PIEDI
Evento rarissimo, oggi pressochè inverificabile.
Se in una barca mossa a remi si spezza un remo, o scivola in mare senza occorgersene, e si resta con uno solo, che si fà?
Ci si porta, in qualche modo, nel punto di spiaggia più vicino, poi, se le condizioni del mare lo consentono (decisamente calmo) si dispone la barca in acqua parallelemente alla spiaggia, a pochi decimetri di prodondità, si afferra la barca dalla murata (o dallo scalmo) e si cammina e si spinge fino a che non si trovi un remo o fino al posto di spiaggiamento.
Se le condizioni del mare non consentono il "paluorcio" si provvede a mettere la barca a secco sulla spiaggia nel punto più opportuno.

 

Aggiungi commento

REGOLAMENTO SUI COMMENTI:
1- i commenti sono sottoposti a restrizioni
2- sono consentiti commenti su soggetti e fatti pubblici
3- saranno esclusi commenti e citazioni impropri di persone e ambiti privati
4- saranno escluse citazioni irridenti o non rispettose di commenti altrui
5- saranno esclusi commenti senza rilevanza di tema
6- è ammessa la forma satirica esclusivamente in relazione a contenuti pubblici
7- solo i commenti che la redazione riterrà conformi a quanto sopra saranno pubblicati

In Evidenza


AMANTEA, CALABRIA

 amantea matrice 3
 Amantea
Le 101 cose
 


 Bronzi-di-Riace
Calabria
101 luoghi
151 cose


 Calabria
La Calabria
raccontata con
video storici


 amantea-varette-2008
Amantea
Storia della Pasqua
Testi, video, foto,
commenti, riti, canti
 
 

temesa logo
I Luoghi di Temesa

amantea-venerdi-santo-varette-2013-corteo
Amantea
Diario dei Riti
e Usanze Religiose

amantea-chianura
 Borgochianura.it
Story


 amantea-isca
Amantea3.it
Story
 

amantea-Carnevale-2003
 
Amantea 
Il Carnevale

Testi, video, foto
raccolta di 15 anni

amantea raccolta reti
Marineria di Amantea
Mestieri, usi, costumi 

s-antonio-amantea
Rassegna storica
sulla festività di
Sant'Antonio

yt webiamo
34 video sul canale
YT Webiamo

yt antonio cima
83 video sul canale
YT Antoniocima

amantea fiera 2008
Storia della fiera
Testi, video, foto
raccolta di 10 anni

petilia santa spina
Riti Pasquali

In Calabria


 amantea la ninna natale
Storia del Natale
Testi, video, foto


amantea-anziani
Dialetto Amanteano
500 parole desuete,
o pressochè dimenticate
o sconosciute ai più giovani

amantea chjanura-grotta
Eventi nel Borgo
video, foto, testi

pizzi-cu-ova
Dolci Pasquali

 amantea frittata carnevale
Enogastronomia

collegio-gesuiti
Edifici storici 
© Copyright  "Webiamo.it"  |  E-mail: info@webiamo.it  |  Webmaster: Antonio CIMA