Articoli

Antonio Cima: 'U mediuevu du cavalieru

berlusconi2 Vernacolo Amantea
Componimento dialettale di Antonio Cima
'U MEDIUEVU DU CAVALIERU - 2007
testo ironico, e non troppo, che illustra quello strano personaggio che ha sempre mostrato d'essere  BERLUSCONI

'U MEDIUEVU DU CAVALIERU
componimento goliardico di Antonio Cima
- 2007 (dedicato alle "malefatte" di Berlusconi)

Ricapite ogni tantu ca su munnu
perde lli sienzi e nun c'è cchiù ragiuna
e tutti 'i cosi vanu 'i n'atru viersu
e ognunu appriche senza meritari
e all'arba ‘u sulu leve allu punentu
'u juornu pare scuru e 'a notta chjara
si ‘mmiscunu i quazietti ccu lli guanti
'i corchj ccu li favi intr'a tiella
a galla ‘nziemu strunzi e portigalli
e tutti vanu sulu allu penninu
penzannu ch'a sagliuta 'a fanu i fissi
ognunu si ‘nni friche du vicinu
e arrunze lli munnizzi addue l'atri
e i cosi sua su sulamente sua
e ‘i cosi ‘i l'atri ognunu ‘i po pigliari
e manch'a tutti quanti a vista longa
ca fa passar'i jumi e li muntagni
e fa truvari a tutti ‘u viersu giustu
ppe dar'a ognunu ‘u mod'i s'apparari
e reguli ch’avissim’allumari.

Quannu s'avvere chistu è mediuevu.

Chillu ca ven'elettu leggi si conze
chin'ha di giudicari unn'ha giudiziu
china tene scienza unn'arragiune
china manie arnesi malu s'aduse
'i banchi stanu apierti ppe struzzari
e 'a fama 'i tanti è la ricchizza d'unu.

Ma 'a curpa ancunu puru l'edd'aviri.

  Iju ca mo tiegnu quasi sessant'anni
'a vidu cumu 'a vidu e mo va cuntu
ca pili supra 'a lingua mai ne vutu,
si ci vo gaccia ‘un pigliu mai curtiellu
e 'i regli an'arrancari 'a tutti i vanni,
ca si mi 'ncuju criepu chilli cosi
ca serbunu pe fari ancunu figliu,
ppe na maniat'i 'i luordi e di fetusi
ccu mamma certa e annestru tanti patri
ca cchiù fetusa ancora a vuonu fari.

E mo mi viustu i panni d'Angiolieri(a)
e cumu Cecco ancunu dugnu a fuocu
e si n'un vrusce anniugu int'i sbunnati(1)
ma ppe daveru no ppe fissiari.

Cuminciu 'i chilli ca n'hanu ‘mbrogliatu
dicijnu i stari a fiancu di perduti,
cumpagni mij ccu favucia e martiellu
ca sempri ripetijunu amu luttari
ppe dari a tutti quanti 'a parta giusta
e imbeci puru loru s'anu 'mpilato
e sempr'a scurciatura hanu circatu
e mo su sburbariati a tutti 'i vanni
e un ci 'nni friche nenti d'acchiappari
cacciannu puru a china un tene nenti
faciennu pieju ‘i chilli ‘i l’atra vanna
ca sempri sanu fattu i cazzi loru
crisciuti ccu prelati e monzignuri
'mparati a mazzicà ccu tutti i dienti
cumu gallina ccu lla vozza chjina
sempr'assettat'a tavula 'mbannita
e tanti grupi annestru alla curria
e circhj ca sbullichinu di fianchi
e culi ca t'ammucciunu 'na cascia
ca nun ci su quazuni chi cuvere.

E mò venimu a chilli ccu cchiù patri
ca stanu sbrigognannu ‘a storia nostra
faciennu puru pieju du "cavalieru"
ch'ha perrupatu ‘a vita di cristiani,
ch'un sacciu quanti cosi s'acchiappatu.

Na regula è venuta appriussu ad'illu:
"faciti e strafaciti i cazzi vuostri
ca tantu pu nessunu paghe nenti".

E imbeci ancunu i guai s'annuce asciutti
si minte ppe cuscini e ppe linzuli
vullenti ‘i stata e chjatru ‘i misi friddi,
china un'arrive cchiù alla fin'i misu
e china 'u misu manc'u po 'ncignari,
ppe nnu parrari ‘i chilli d'atri munni
cumu orfanielli(2) ‘u maru 'i va stracquannu(3).

Ed illu curtu assai e malu cavatu
ccu faccia ‘i gumma crema e brillantina
lasse na villa e trase 'a nu castiellu
e sordi e terri e forsu nu pianetu
s'ha fattu cumu ha fattu ccu Bettinu
cacciannu l'erba e azannu dua mattuni
e carta e 'gnostru all'atri pu ha pigliatu
e 'ntinni u'nnà lassatu una a nessunu
e tanti cosi 'i parta sa 'ntestatu.

Ripigliu panni e vucia 'i mastru Cecco
cumu t'è fattu fa ch'unn'è paccatu
conziderannu 'i cosi ch'illu tene
ca pò campari nu paisu niru
imbeci ‘i ci sguazzà cu quattru gammi.

Siccomu ‘i l'atru munnu un'minteresse
ch'un c'è ma si pu c'è pocu ni cangie,
ch'a parta 'i cielu a jurnu se accattatu
e Pietru ca si vo teniri ‘u postu
si vò ci dune n'angiulu cu scorte
e allura mo ch'è cca n'amu agguagliari
supra sa terra ccì vò capitari:

cci'avisse di veni tuossucu e ciancu
e sunn'avaste puru cancarena
da menzannotta guai cumu cerasi
ch'intra a matina manch'i po cuntari
di fianchi vo parrari senza lingua
i gammi si jacciassunu allu cadu
e i vrazzi si squagliassunu allu friddu
supra na strata ‘u cammiu ‘u vo ciampari
si va ppe trenu u pontu si sciullasse
quannu illu sulu c'è dintr'a carrozza

si doppu ‘i chisti ancora descie tisu
’i carni cianu 'mpingiri a linzuli
’i cani tuttu u vuonu lazzariari
quannu è timpesta ‘u truonu dopp’u lampu
’i cap'a ppiedu tuttu ‘u vo 'nsurtari

mò fors'a vita l'addi abbannunari
ma si ppe casu jatu ancora tene
na neglia scura i na cuda i zifunu
s'avisse di mpesà parecchiu datu
e ‘i botta avissi di schettari 'nterra

signu mò certu ca se rifriddatu
ma s'intru ‘u piettu ‘u coru ancora vatte
e mijgliu ca murimu tutti quanti
e illu sulu reste ppe strumijentu

mò ch'e' arrivata a fina u veru dicu
ca prim'è scrittu sulu ppe fissiari
e mal'unn’è vulutu maj a nessunu
nemmenu a Sirbiu ca su meritasse
e a cosa ca cchiù ‘i tutti m'allegrasse
tanti munzielli ‘i luviri(4) allu vricciu
ed allu tuoccu a chjurma si spartisse
e i sordi ch'illu un'sa quanti ni tene
primi i murì a cent'anni o forsu doppu
na manu si mintisse alla cuscienza
cumu nu papa jissi alla finestra
e ad una ad una i pampini jettasse
e ‘u sulu s'ammarrasse allu levantu.

Sa sbersa ch'è pigliatu m’ha stancatu
pensannu ad Angiolieri(a) ch'è lejutu
tanti guagliun'un circu cumu Cecco
ne "giovani leggiadre zoppe e vecchie"
ch'una ni tiegnu e ma fazzu avastari.
 
Antonio Cima 2007

NOTE ESPLICATIVE

(1) SBUNNATI - trattasi di una vallata sottomarina al largo degli scogli di Isca; citata per rafforzare il senso di sgomento e irreversibilità di una situazione
(2) ORFANIELLI - trattasi di legna, arbusti, canne, radici portati dai corsi d'acqua in mare e poi dal mare riversati sulla spiaggia
(3) STRACQUARE - quando qualcosa in balia delle onde viene scaraventata sulla spiaggia
(4) LUVURI - trattasi del pesce ORATA considerato tra i pesci di maggiore qualità (forse il migliore)

(a) Cecco Angiolieri autore del sonetto "S'i fossi foco":
S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo;
s'i fosse vento, lo tempestarei;
s'i fosse acqua, i' l'annegherei;
s'i fosse Dio, mandereil' en profondo;
s'i fosse papa, allor serei giocondo,
ché tutti cristiani imbrigarei;
s'i fosse 'mperator, ben lo farei;
a tutti tagliarei lo capo a tondo.
S'i fosse morte, andarei a mi' padre;
s'i fosse vita, non starei con lui;
similemente faria da mi' madre.
Si fosse Cecco com'i' sono e fui,
torrei le donne giovani e leggiadre:
le zoppe e vecchie lasserei altrui.

Aggiungi commento

REGOLAMENTO SUI COMMENTI:
1- i commenti sono sottoposti a restrizioni
2- sono consentiti commenti su soggetti e fatti pubblici
3- saranno esclusi commenti e citazioni impropri di persone e ambiti privati
4- saranno escluse citazioni irridenti o non rispettose di commenti altrui
5- saranno esclusi commenti senza rilevanza di tema
6- è ammessa la forma satirica esclusivamente in relazione a contenuti pubblici
7- solo i commenti che la redazione riterrà conformi a quanto sopra saranno pubblicati

In Evidenza


AMANTEA, CALABRIA

 amantea matrice 3
 Amantea
Le 101 cose
 


 Bronzi-di-Riace
Calabria
101 luoghi
151 cose


 Calabria
La Calabria
raccontata con
video storici


 amantea-varette-2008
Amantea
Storia della Pasqua
Testi, video, foto,
commenti, riti, canti
 
 

temesa logo
I Luoghi di Temesa

amantea-venerdi-santo-varette-2013-corteo
Amantea
Diario dei Riti
e Usanze Religiose

amantea-chianura
 Borgochianura.it
Story


 amantea-isca
Amantea3.it
Story
 

amantea-Carnevale-2003
 
Amantea 
Il Carnevale

Testi, video, foto
raccolta di 15 anni

amantea raccolta reti
Marineria di Amantea
Mestieri, usi, costumi 

s-antonio-amantea
Rassegna storica
sulla festività di
Sant'Antonio

yt webiamo
34 video sul canale
YT Webiamo

yt antonio cima
83 video sul canale
YT Antoniocima

amantea fiera 2008
Storia della fiera
Testi, video, foto
raccolta di 10 anni

petilia santa spina
Riti Pasquali

In Calabria


 amantea la ninna natale
Storia del Natale
Testi, video, foto


amantea-anziani
Dialetto Amanteano
500 parole desuete,
o pressochè dimenticate
o sconosciute ai più giovani

amantea chjanura-grotta
Eventi nel Borgo
video, foto, testi

pizzi-cu-ova
Dolci Pasquali

 amantea frittata carnevale
Enogastronomia

collegio-gesuiti
Edifici storici 
© Copyright  "Webiamo.it"  |  E-mail: info@webiamo.it  |  Webmaster: Antonio CIMA